ZDRAVSTVENO – HIGIENSKI REŽIM V VRTCU POBREŽJE MARIBOR

V okviru zdravstveno – higienskega režima v vrtcu sledimo naslednjim nalogam: 

  • spremljamo, nadzorujemo in izpolnjujemo sanitarno tehnične zahteve, 
  • zagotavljamo ustrezne mikroklimatske pogoje bivanja (temperatura, vlaga, zračenje, osvetlitev), 
  • skrbimo za higieno kuhinj in vseh prostorov vrtca, opreme, pripomočkov in posteljnine ter za osebno higieno zaposlenih in otrok, 
  • skrbimo za urejenost, čistost in varnost okolja, igrišč in igral v vrtcu, 
  • preventivno delujemo na področju epidemiologije nalezljivih bolezni otrok. 

V ta namen imamo uvedena pravila za obveščanje staršev o aktualnih zdravstvenih vsebinah in preventivnih ravnanjih (kontinuirana priprava obvestil tako za vzgojni kader, kot za starše). Zdravstvene posebnosti otrok spremljamo tako, da se na prvem individualnem razgovoru s starši vzgojiteljice oddelka seznanijo s podatki o morebitnih zdravstvenih posebnostih otroka vključenega v oddelek vrtca. Informacije o zdravstvenem stanju otrok sporočijo starši sami (morebitne alergije, nagnjenost k vročinskim krčem, diabetes, klicenoštvo…). Pred vstopom otroka v vrtec morajo starši prinesti oz. predložiti zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda izbrani lečeči pediater (20. člen ZVrt-UPB2, Ur. l. 100/05). V skladu s 3. in 4. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih se v 51. členu dodata  51. a in 51. b člen, kjer je navedeno, da se zavrne vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22. člena tega zakona. Ne glede na prejšnji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobivanja odločbe o opustitvi cepljenja iz 22. člena zakona. Za takega otroka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu. 

V primeru obolelosti otroka so starši dolžni takoj sporočiti odsotnost otroka vzgojitelju ali vzgojitelju predšolskih otrok – pomočniku vzgojitelja. Sporočanje odsotnosti je obvezno ob pojavu vseh otroških nalezljivih bolezni ali okužb – kapljičnih, črevesnih, kožnih nalezljivih boleznih, nalezljivih boleznih z izpuščaji oz. nalezljivih boleznih, ki se prenašajo s krvjo. 

Kadar se znaki infekcije pojavijo v času, ko je otrok v vrtcu, otroka osamimo in nemudoma obvestimo starše, kateri so dolžni zaradi epidemioloških razlogov preprečevanja širjenja bolezni v kolektivnem varstvu čimprej odpeljati otroka iz prostorov vrtca. 

V vrtcu otrokom ne dajemo zdravil. Kakršnokoli dajanje zdravil otrokom v vrtcih je kontraindicirano, razen v izjemnih primerih, kadar bi bilo ogroženo zdravje otroka, ki nujno potrebuje neodložljivo takojšnjo terapijo že v času bivanja v vrtcu. V ta namen upoštevamo Priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih,  dokument pripravljen s strani NIJZ. Terapijo za otroka predpiše otrokov pediater, starši s podpisom priglasijo takojšnjo dajanje zdravila v vrtcu, podpišejo Prilogo A – Izjava staršev in Prilogo B – privolitev za dajanje zdravila. Podpisana potrdila se hranijo v matičnem oddelku otroka in pri organizatorju ZHR.  

OBUTEV IN OBLAČILA OTROK

Obutev naj bo dovolj velika, podplat elastičen in nedrseč, da ne ovira otroka pri hoji. Nogi mora nuditi oporo, material pa je odvisen od namena uporabe. Otroci naj bodo oblečeni večplastno (čebulno). Strokovni delavci bodo poskrbeli za oblačenje glede na individualne potrebe otroka ter primerno glede na dnevne izvedbene dejavnosti. Rezervno oblačilo naj imajo v garderobi. Če se otroka v vrtcu preobleče, starši prevzamejo umazano obleko v PVC vreči v otrokovi garderobi.

PRINAŠANJE NEVARNIH PREDMETOV V VRTEC

Otrokom ni dovoljeno prinašati v vrtec nevarnih predmetov, s katerimi bi lahko ogrozili svojo varnost ali varnost drugih otrok (večji uhani, prstani, verižice, noži, pasovi, manjše igrače,…). 

ZDRAVSTVENO VARSTVO ZAPOSLENIH

Vsi delavci opravljamo preventivne zdravstvene preglede, ki so obvezni po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/11). S tem zakonom se določajo pravice in dolžnosti delodajalcev in delavcev v zvezi z varnim in zdravim delom ter ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu  in Pravilniku o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev – 1 (Ur. l. RS, št. 87/02, 29/03 – popr.124/06 in 43/11–ZVZD-1).

Roki obdobnih zdravstvenih pregledov na MDPŠ so določeni skladno z oceno tveganja in Pravilnikom o preventivnih pregledih delavcev.

Skladno s Pravilnikom o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu z živili prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 82/03 in 25/09), se vodi po vrtcih dokumentacija, ki vsebuje:

–  seznam oseb, ki pri svojem delu prihajajo v stik z živili (delavci kuhinj, vzgojitelji, vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev…), usklajen z dejanskim stanjem za vse delavce, ki so sklenili delovno razmerje od 5.9.2003, 

– podpisana soglasja in individualne izjave o bolezenskih znakih, priloga 1 in 2 (podpišejo jih vsi delavci, ki so na seznamu), individualne izjave o bolezenskih znakih izpolnijo delavci tudi v primeru prebolevanja obolenj, naštetih na obrazcu, 

– izrečene korektivne ukrepe s strani vodje enote oz. organizacijske vodje po predhodnem posvetu z organizatorjem prehrane in organizatorjem ZHR (korektivni ukrepi so: napotitev na zdravstveni pregled zdravniku medicine dela, premestitev na druga dela in naloge ter upoštevanje odrejenih korektivnih ukrepov), ugotovitev zdravnika, na podlagi potrdila o pregledu osebe o izpolnjevanju pogojev za delo z živili in predlagane ukrepe, pisno evidenco o ukrepih, navedenih na podlagi predlaganih ukrepov zdravnika. Vsa ta dokumentacija predstavlja sestavni del notranjega nadzora na osnovah HACCP sistema.

Otroci nas nenehno opazujejo, se od nas učijo in nas posnemajo, zato jim bodimo vzor tudi ob pridobivanju dobrih zdravstveno-higienskih navad. 

Pripravila: Kornelija Damiš, mag. san. inž.

Skip to content