SVET ZAVODA

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/07-UPB, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) se oblikujejo organi javnega zavoda.

SVET ZAVODA je najvišji organ vrtca. Sestavlja ga 11 članov, od tega trije predstavniki ustanovitelja (občina), trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev vrtca. Mandat predstavnikov 4 leta.


SVET STARŠEV

je oblikovan za uresničevanje interesov staršev. Sestavljajo ga po en predstavnik staršev iz vseh 38-ih oddelkov vrtca. Člani sveta staršev volijo predsednika in dva člana, ki so tudi člani sveta zavoda.


SKLAD VRTCA

sestavlja devet članov, štirje predstavniki zavoda in pet predstavnikov staršev.  

Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.

Namenjen je delitvi zbranih sredstev, ki se uporabijo za zviševanje standardov, kot so nakup nadstandardnega materiala za izvajanje programov, nakup igral in drugih sredstev. Sklad je ustanovljen s sklepom na seji Sveta zavoda Vrtca Pobrežje, dne 21. 10. 2015. Mandat članov sklada traja dve leti. 

Skip to content