MEDNARODNI PROJEKT: FIT SLOVENIJA

Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« 

Projekt se izvaja na nivoju zavoda v vseh 38 oddelkih. Izvajamo ga s ciljem spodbujanja gibanja z igro, razvijanja navad in potreb po vsakodnevni gibalni aktivnosti, razvijanja motoričnih sposobnosti ter krepitev organizma, duševnega in telesnega zdravja.

Fit pedagogika v ospredje postavlja igro. Preko igre, kot najučinkovitejše metode učenja otrok, vabi otroke v aktivno raziskovanje lastnih gibalnih zmožnosti ter ob različnih gibalnih izzivih, daje otroku pozitivne povratne informacije o njegovih lastnih individualnih gibalnih sposobnostih, ne glede na njegovo stopnjo gibalnega razvoja. Tako otrok ob pridobivanju različnih gibalnih izkušenj doživlja veselje in zadovoljstvo, kar v njem ohranja pozitivno naravnanost do gibalnih dejavnosti. 

Gre za celosten razvoj otroka s poudarkom na gibalnem razvoju in njegova povezava z ostalimi razvojnimi področji.

Ker je Fit vadba zasnovana na igri in medsebojni interakciji kot bistvenem delu učnega procesa:

 • omogoča doživljanje ugodja v gibanju,
 • ohranja in spodbuja otrokovo naravno potrebo po gibanju,
 • spodbuja otrokovo potrebo po sodelovanju z vrstniki in odraslimi,
 • sledi naravnemu gibalnemu razvoju otroka, pa vendar je korak pred njim,
 • upošteva kritična obdobja v otrokovem razvoju in tako ohranja njegovo pripravljenost in navdušenje za sodelovanje,
 • ohranja otrokov raziskovalni duh,
 • zagotavlja upoštevanje postopnosti,
 • daje možnost za ustvarjalnost,
 • spodbuja k pri iskanju lastnih rešitev,
 • uči razmišljati, s tem pa prispeva k rasti otrokove samopodobe in samospoštovanja.


Cilj: Spreminjati življenjski slog iz neaktivnega v aktivnega.

Centraliziran evropski projekt KIDS IN MOTION – FIT4KID MREŽA

Namen in cilji projekta:

 • Zagotoviti platformo za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
 • Fit4Kid model je sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se osredotočajo na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju. Izobražuje učitelje in vzgojitelje, da bi znali sočasno k aktivnosti spodbuditi možgane in telo ter s tem povečati učinkovitost pri učenju in izboljšati učne spretnosti ter sposobnosti.
 • 14 strokovnih delavcev (ravnateljica, pomočnici ravnateljice, 7 vzgojiteljice in 3 vzgojitelji – pomočniki vzgojiteljic) se dodatno izobražuje za FIT4KID multiplikatorje.

Cilji oziroma indikatorji, ki jih moramo zagotoviti so naslednji:

 • povečanje uporabe Fit pedagogike znotraj rednega učnega procesa pri posameznem pedagoškem delavcu,
 • povečanje uporabe Fit pedagogike v številu pedagoških delavcev,
 • kakovostna izvedba Fit vsebin in aktivnosti v permanentni obliki in ne zgolj v obliki intervencij (povečana kakovost in količina),
 • zagotoviti trajnost (sustainability) ter vseživljenjskost (lifelong) v okviru strokovnega usposabljanja, implementacije Fit pedagogike, Fit vsebin in aktivnosti v redni učni proces.

FIT FILOZOFIJA: »SVET GIBANJA, SVET VESELJA, SVET ZDRAVJA«

Namen:

RAZVIJATI IN USTVARJATI UČENJE SKOZI GIBANJE IN GIBANJE SKOZI IGRO.

Ko se otroci, skozi igro učijo gibati, se z gibanjem učijo. S tem rastejo v sposobnejše osebe, izzivajo svojo ustvarjalnost in se pri iskanju rešitev učijo razmišljati.

Dosežki se začnejo že s pripravljenostjo poizkusiti.

 • Ni izpostavljanja neuspehom – pomembni so le uspehi v majhnih korakih, ki vodijo k neskončnim dosežkom.
 • Preizkušanje – učenje na napakah – raziskovanje lastnih sposobnosti in omejitev, vodijo k obvladovanju nalog, le-to pa k večji samopodobi, samozavesti,samoodgovornosti, logičnemu razmišljanju… Pomemben je proces.
 • Sodelovanje otroka z vzgojiteljem in vzgojitelja z otrokom. Na ta način oba pridobivata in dozorevata tekom procesa učenja.
 • Pomemben je tako posameznik, kot skupina.
 • Napredujejo vsi. Tisti, ki so aktivno vključeni v različne športne aktivnosti in tisti katerih gibalne spretnosti niso najbolj razvite.
 • v Fit-u je pomemben zdrav, celostni razvoj otroka!

FIT PEDAGOGIKA upošteva:

 • razvojne značilnosti otroka in mladostnika
 • fiziološke značilnosti otroka
 • psihomotorično učenje.

FIT PEDAGOGIKA je:

 • interaktivna
 • dinamična
 • inovativna
 • motivacijska
 • pozitivna
 • pestra
 • zabavna
 • zdrava.

FIT DIDAKTIČNA NAČELA

 • načelo igre
 • načelo kakovosti
 • načelo gibanja
 • načelo postopnosti
 • načelo zaporedja in cikla
 • načelo zmernosti
 • načelo pestrosti
 • načelo zabave.

Skip to content