Vrtec Pobrežje je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor. Dejavnost opravljamo na področju 7 enot, v 9 stavbah, na 8 lokacijah. Naše enote so:

  • Brezje – 2 oddelka
  • Čebelica – 2 oddelka
  • Grinič – 5 oddelkov
  • Grinič jasli – 3 oddelki
  • Kekec – 9 oddelkov
  • Mojca – 6 oddelkov
  • Najdihojca – 4 oddelki
  • Ob gozdu – 5 oddelkov in 2 oddelka v OŠ borcev za severno mejo

Logotip vrtca so baloni. Baloni predstavljajo otroško lahkotnost, radoživost, zaključeno celoto, srečo, nenehno gibanje in rast, vzpon v višave, vizijo o popolnosti in celovitosti.

Izhodišče vseh dejavnosti je otrok s svojimi potrebami, načinom doživljanja in spoznavanjem sveta. Izhajamo iz prepričanja, da so otroci tisto bistvo, vrednota, zaradi katerih vrtec deluje – tukaj smo zaradi otrok, zato se trudimo omogočiti otrokom kvalitetno preživljanje časa v vrtcu.

S strokovnim delom in pristopi vzgojno-izobraževalnega dela, ki so osredinjeni na otroka, zagotavljamo pogoje za vsestranski razvoj otrok, spoznavamo in utrjujemo njihova življenjska izkustva, razvijamo pozitivno samopodobo, spodbujamo ustvarjalnost, spoštujemo drugačnost in zasebnost. Trudimo se, da se vsak otrok čuti sprejetega, varnega in srečnega.

Naša ravnanja podpirajo vrednote, kot so: zdrav in zadovoljen otrok, delavec, odgovornost, pravičnost do vseh otrok, staršev in sodelavcev, spoštovanje, strokovnost in sodelovanje.

Skrbimo za zdravo, varno, ustvarjalno ter spodbudno učno okolje za učenje in razvoj  potencialov vseh otrok ter zagotavljamo ustrezne življenjske in delovne pogoje.

Razvijamo sodoben koncept državljanstva, ki temelji na upoštevanju človekovih pravic in demokratičnih medsebojnih odnosih, ki spodbujajo zavedanje lastne identitete in kulture, ter spoznavanje in sprejemanje drugih kultur.

Načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela poteka na več ravneh. Upoštevamo Kurikulum za vrtce, način učenja otrok v predšolskem obdobju, individualne posebnosti otrok (starost, interes, razvoj, potrebe, temperament, kulturno okolje) in želje staršev. Skrbimo za vsestranski razvoj otrok in kakovostno dopolnitev družinske vzgoje. Naloge uresničujemo s programi, ki jih določa Zakon o vrtcih in so zasnovani v skladu s cilji in smernicami predpisanega nacionalnega Kurikuluma za vrtce.

Skrbimo za medsebojno povezovanje in sodelovanje z družinami ter razvijamo sodelujoče partnerstvo s starši.

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti, zato v vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na demokratičnih vrednotah, vključujemo vso družino. Osnovo za partnerstvo s starši nam predstavlja delitev odgovornosti za vzgojo in izobraževanje otrok v vrtcu ter spodbujanje participacije staršev. S pomočjo in z zaupanjem staršev pomagamo otrokom iz varnega okolja v svet.

Skupaj ustvarjamo pogoje za dobro klimo in kulturo medsebojnih odnosov ter nudimo možnosti za strokovno in osebnostno rast zaposlenih.

Sodelujemo s skupnostjo in mediji, kjer predstavljamo svoje delo, znanje in izkušnje.

Postopno spreminjamo življenjski slog iz neaktivnega v aktivnega, spoznavamo nove metodologije dela, nove vsebine, večji poudarek dajemo medpodročnemu povezovanju na vseh področjih. Svoja znanja dopolnjujemo z novimi pogledi, ki so pomembna za otroke in odrasle.

Z novimi pristopi pridobivamo veliko novih znanj in različnih načinov dela ter pristopov v teoriji in praksi. Dosegamo večje sodelovanje med otroki, aktivno sodelovanje otrok, staršev in zaposlenih, ob upoštevanju različnosti in igrah s pravili ter strpnost med otroki.

Ravnateljica

Branka Šamec, prof. ped. in soc.

Skip to content