OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

Kadar ima otrok težave v razvoju (otrok ne govori po tretjem letu, ima težave na področju igre, komunikacije, razumevanja, motoričnih spretnosti, koncentracije in pozornosti), obiskuje logopeda, psihologa ali defektologa, vam svetujemo pogovor s svetovalno delavko, ki vam bo predstavila možnost nudenja dodatne strokovne pomoči otroku v vrtcu. Zgodnje odkrivanje otrokovih težav in nudenje kakovostne dodatne strokovne pomoči pomembno vpliva na razvoj otroka. 

Celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju ureja Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) (uradni list RS, št. 41/2017).

Zgodnjo obravnavo izvajajo centri za zgodnjo obravnavo (člen 5).

Storitve zgodnje obravnave na predlog centra za zgodnjo obravnavo izvajajo v okviru javne mreže tudi javni vrtci in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi, socialnovarstveni zavodi, centri za socialno delo, centri za duševno zdravje in svetovalni centri (člen 6).                      Diana, 5 let

Dodatna strokovna pomoč se nudi otrokom v vrtcu na osnovi individualnega načrta pomoči družini, ki ga pripravi multidisciplinarni tim v centru za zgodnjo obravnavo. V njem se posebej opredeli zdravstvena, socialna in pedagoška pomoč, ki jo otrok in družina potrebujeta (12 člen).

Delo z otroki s posebnimi potrebami v vrtcu koordinirata svetovalni delavki: Fanika Balič Petra Roj/Mojca Horvat, tel: 02 47 10 904.

Skip to content