Družina ima največji vpliv na svoje otroke, zato v vzgojno-izobraževalni proces, ki temelji na demokratičnih vrednotah, vključujemo vso družino. Zavedamo se, da smo vzgojitelji in starši povezani s skupnimi cilji in željami.

Cilji:

  • Razvijati partnerske odnose s starši in strokovnimi delavci.
  • Zadovoljiti potrebe staršev.
  • Spodbuditi starše k sodelovanju in participaciji.
  • Načrtovati, organizirati in evalvirati srečanja s starši v skladu z njihovimi interesi in potrebami.
  • Spodbuditi starše k postopnemu vključevanju otrok v življenje vrtca.
  • Informirati starše o počutju, razvoju, vključevanju otrok v ponujene dejavnosti.
  • Nuditi staršem pomoč pri vzgoji s svetovanjem, pogovori in izobraževanjem.

Vrsta dejavnostiCilji
Individualni razgovori s starši novincev pred vstopom otroka v vrtec
– Spoznati družino, otroka, njegove navade, posebnosti, pričakovanja staršev.
– Oblikovati program prilagajanja otroka na vrtec.
Pogovorne ure– Izmenjati informacije o otroku, njegovem napredku, posebnostih, počutju.
– Obvestiti starše o spremembah, napredku, problemih otroka.
Srečanje  predstavnikov sveta staršev enote– Izmenjati informacijo o vzgojno–izob. procesu z vidika posameznih oddelkov.
– Izdelati program dela za enoto.
– Posredovati mnenja, predloge, pobude staršev iz oddelkov.
– Nuditi pomoč staršem in vrtcu pri reševanju aktualnih vprašanj, pobud in problemov
Srečanje predstavnikov sveta staršev vrtca
– Izmenjati informacijo o vzgojno–izob. procesu z vidika posameznih oddelkov in enot.
– Posredovati mnenja, predloge, pobude staršev iz oddelkov.
– Nuditi pomoč staršem in vrtcu pri reševanju aktualnih vprašanj, pobud in problemov.
Načrtovane dejavnosti sodelovanja s  starši po posameznih oddelkih:
– športne in igralne aktivnosti,
– delavnica za otroke in starše,
– delovne akcije
– pohodi
– obisk dedka Mraza
– sodelovanje v projektih, dejavnostih vrtca 
– sodelovanje pri zbiranju in prinašanju odpadnega materiala
– Poglobiti interakcije med družino in vrtcem.
– Pridobiti spretnosti za medsebojno sodelovanje in razvijanje pozitivnih odnosov.
Ljubkovalna igrača oddelka na otrokovem domu
– Zagotoviti vez med vrtcem in otrokovim domom.
Izposoja otroške literature:
knjižni nahrbtnik za otroke in strokovne literature za starše
– Približati otroško in strokovno literaturo družini.
– Razvijati pozitiven odnos do knjige in branja.
Teden odprtih vrat

Dnevi odprtih vrat v času   
adaptacije otrok
– Spoznati življenje in delo v vrtcu, pristope strokovnih delavcev pri vodenju otrok in sodelovanje otrok pri dejavnostih.
– Obogatiti dejavnosti.
– Nuditi otroku pomoč pri navajanju na novo okolje.
Dan Vrtca Pobrežje
»Z gibanjem do prijateljstva«

– Predstaviti staršem zabavne gibalne igre.
– Razvijati pozitiven odnos do gibanja z  zabavnimi igrami.
– Spodbujati sodelovanje otrok in staršev v gibalnih igrah.
Skip to content