Vrtec vpisuje in sprejema otroke od 11. meseca do 6. leta starosti. Datum rednega vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto je objavljen na oglasnih deskah v enotah, na spletni strani Vrtca Pobrežje Maribor in v sredstvih  javnega obveščanja. Vloge za vpis sprejema vrtec tudi po izteku roka za redni vpis. 

Otroka vpišete na predpisanem obrazcu, ki ga dobite ob rednem vpisu, na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca.

Ob vpisu potrebujete:
– EMŠO otroka in staršev,
– potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine,
– potrdilo, ki dokazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami. 

O sprejemu otroka v vrtec odloča ravnatelj ali od njega pooblaščena oseba, kadar je v vrtcu dovolj prostih mest za vse vpisane otroke. Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest, o sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok, ki pri svojem delu upošteva Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok ter merilih za sprejem otrok v javne vrtce, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Maribor.

Starši pred vstopom otroka v vrtec oddajo na upravi Vrtca Pobrežje, Cesta XIV. divizije 14 a, potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izda pediater.

En mesec pred vstopom otroka v vrtec, morajo starši na pristojni Center za socialno delo oddati Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za pridobitev pravic do subvencije plačila vrtca.

Skip to content