OSEBNA IZKAZNICA IN KRATKA PREDSTAVITEV VRTCA

Vrtec Pobrežje Maribor je javni vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Maribor z Odlokom o ustanovitvi, 4. aprila 1997, Odlokom o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda vrtec Pobrežje Maribor (34. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 21. 12. 2009), Odlokom o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda vrtec Pobrežje Maribor (29. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 5. 10. 2017) in Odlokom o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda vrtec Pobrežje Maribor (6. seja Mestnega sveta Mestne občine Maribor z dne 17. 6. 2019)

Vrtec je bil vpisan v razvid na osnovi odločbe Ministrstva za šolstvo in šport z dne 6. 10. 1999. 

VRTEC POBREŽJE MARIBOR, Cesta XIV. divizije 14 a, 2000 Maribor

DŠ 37248855 

MATIČNA ŠTEVILKA: 5055407 
TRR: SI5601270-6030638843

Ravnateljica Branka Šamec, tel.: 02/330 48 53

Pomočnici ravnateljice Bojana Simonič, Iris Rap, tel.: 02/330 48 54

Svetovalna služba Frančiška Balič, Petra Roj/Mojca Horvat, tel.: 02/471 09 04

Organizatorka zdravstveno higienskega režima: Kornelija Damiš, tel.: 02/330 48 57

Organizatorka prehrane: Valentina Zgubič, tel.: 02/330 48 57

Računovodstvo: računovodkinja Irena Pozeb, knjigovodkinja Sabina Frim Štraser,  tel.: 02/330 48 50

Tajništvo: tajnica VIZ VI. Melita Pediček Spindler, knjigovodkinja Andreja Juhart, tel:  02/330 48 51

FAKS: 02/330 46 52 

SPLETNA STRAN: http//www.vrtecpobrezje.si 

ELEKTRONSKA POŠTA: info.vrtec.pobrezje@siol.net, vrtec.pobrezje@siol.net

Vodi ga ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ vrtca in dve pomočnici ravnateljice.

Vrtec opravlja dejavnost na področju sedmih enot, v devetih stavbah, na osmih lokacijah.

enotanaslovšt. odd.leto gradnje
Grinič
Grinič jasli
Cesta XIV. divizije 14/a, Mb 5
3
1970
1975
Ob gozdu Odd. v OŠ BSM
Borcev za severno mejo 16, Mb
Ob gozdu 22, Mb 
Borcev za severno mejo 16, Mb
5
2
1973
Najdihojca Majeričeva 9, Mb 41977
Brezje Na trati 6, Mb 22022
Mojca Železnikova 24, Mb 61978
Kekec Ul. Štravhovih 50, Mb 91981
Čebelica Malečnik 52, Malečnik 21982

Vrtec deluje na Pobrežju, na območju Mestne četrti Pobrežje, Mestne četrti Brezje – Dogoše – Zrkovci in KS Malečnik-Ruperče. 

Sodelujemo z OŠ Borcev za severno mejo, OŠ Draga Kobala, OŠ Toneta Čufarja in OŠ Malečnik ter drugimi zavodi, podjetji in posamezniki v ožji in širši okolici. 

Dejavnost vrtca je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

GLAVNI PODATKI O POSLOVANJU 

Poslovalni čas enot je prilagojen potrebam staršev in se podaljša s soglasjem ustanovitelja. Odpiralni in zapiralni čas enot se spremenita znotraj poslovalnega časa, upoštevajoč racionalno organizacijo življenja in dela v vrtcu.

BREZJE od 5.30 do 16.30 KEKEC od 5.30 do 17.00 
ČEBELICA od 5.30 do 16.30 MOJCA od 5.30 do 16.30 
GRINIČ od 5.30 do 16.30 NAJDIHOJCA od 5.30 do 16.30 
GRINIČ JASLI od 5.30 do 16.30 OB GOZDU od 5.30 do 16.30 
Oddelka v Osnovni šoli borcev za severno mejood 5.30 do 16.30

Vrtec je odprt od ponedeljka do petka. V času pred prazniki organiziramo, glede na število prijavljenih otrok dežurstvo v določenih enotah.

V času poletnih mesecev se zaradi zmanjšanega števila prisotnih otrok ali obnove, posamezne enote zaprejo. 

Otrok je v okviru poslovalnega časa v vrtcu največ 9 ur (ekonomska cena vrtca je zaračunana za dnevni program – 9 urno bivanje otroka v vrtcu). V kolikor je otrok v vrtcu daljši čas kot je z zakonom določeno trajanje programa, v katerega je vključen, se določi cena 7,50 eur na začetno uro. Enaka cena velja za vsako začeto uro, kadar ostane otrok v vrtcu izven poslovalnega časa vrtca (10. čl. medobčinski uradni vestnik št. 13, dne 31. 5. 2018).

Skip to content