Kurikulum

Je nacionalni dokument in predstavlja od 1.10.1999 dalje strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Programi

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in sicer:
- programi za otroke prvega starostnega obdobja, od 1. do 3. leta starosti, v enotah Grinič jasli, Kekec, Mojca, Najdihojca in Ob gozdu,
- programi za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. leta do vstopa v šolo v vseh enotah našega vrtca.

Kurikulum za vrtce

Je nacionalni dokument in predstavlja od 1.10.1999 dalje strokovno podlago za delo v vrtcih. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

Dodatki

V njem so opredeljena načela in cilji predšolske vzgoje:

 • Cilji kurikuluma za vrtce
 • Temeljna načela
 • Otrok v vrtcu
 • razvoj in učenje v predšolskem obdobju
 • počitek, hranjenje in druge vsakodnevne dejavnosti kot element kurikula
 • odnosi med otroki, med otroki in odraslimi v vrtcu, socialno učenje
 • prostor kot element kurikula
 • sodelovanje s starši.
 • Področja dejavnosti: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

Moralni razvoj, skrb za zdravje, varnost, prometna vzgoja so dejavnosti, ki se kot rdeča nit prepletajo skozi vsa področja in so del našega življenja in dela v vrtcu.

Predlagane vsebine in dejavnosti predpostavljajo možne poti in načine uresničevanja ciljev, ki jih vzgojitelji po svoji strokovni presoji vključujejo v vzgojno izobraževalni proces.

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

V vseh enotah izvajamo dnevne programe, ki trajajo od 6 do 9 ur in sicer:
 • programi za otroke prvega starostnega obdobja, od 1. do 3. leta starosti, v enotah Grinič jasli, Kekec, Mojca, Najdihojca in Ob gozdu,
 • programi za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. leta do vstopa v šolo v vseh enotah našega vrtca.
Vzgojno-izobraževalno delo poteka v:
 • oddelkih prvega starostnega obdobja, ki vključujejo otroke v starosti od 1. do 3. leta (v te oddelke vključujemo otroke, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev),
 • oddelkih drugega starostnega obdobja, ki vključujejo otroke v starosti od 3. let do vstopa v šolo,
 • kombiniranih oddelkih, ki vključujejo otroke različnih starosti od 2. do 4. leta (oblikujemo jih po potrebi).

Kaj počnemo čez dan

V dnevnem programu nudimo otrokom zajtrk, kosilo, malico, sadje med obroki in napitke. V redne oddelke vključujemo tudi otroke s posebnimi potrebami. Vsi otroci s posebnimi potrebami imajo v skladu z odločbami o usmeritvi dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo mobilne specialne pedagoginje v vrtcu. Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin, ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Te naloge uresničujemo s programi, ki jih določa Zakon o vrtcih in so zasnovani skladno s cilji in smernicami predpisanega Kurikula za vrtce.

Programi, ki se izvajajo upoštevajoč starost, interes otrok in želje staršev


OBOGATITVENI PROGRAMI

(za otroke od 3. leta do vstopa v šolo), izvajalci so strokovni delavci vrtca (vzgojitelji in vzgojitelji predšolskih otrok – pomočniki vzgojiteljev):

Obogatitvene dejavnosti so organizirane glede na potrebe in interese otrok.

 

DODATNI PROGRAMI

(za otroke od 3. leta do vstopa v šolo) so organizirani v skladu z interesi staršev in otrok.

O izvedbi posameznega dodatnega programa bomo strokovno presojali v sodelovanju z zunanjimi sodelavci in s starši.

Izvajajo jih zunanji sodelavci v popoldanskem času po 15. 15 uri.

Skip to content